Ansök om
märket

Det är lätt att ansöka om Cybersäkerhetsmärket

För företag är Cybersäkerhetsmärket är ett enkelt sätt att kommunicera ansvarsfullhet och visa konsumenterna att man beaktat informationssäkerheten vid planeringen av produkten eller tjänsten. Det lönar sig alltså att komma med!

1

För företag är Cybersäkerhetsmärket är ett enkelt sätt att kommunicera ansvarsfullhet och visa konsumenterna att man beaktat informationssäkerheten vid planeringen av produkten eller tjänsten. Bekanta dig med fördelarna och kostnaderna, det lönar sig alltså att komma med!

2

För att få Cybersäkerhetsmärket måste produkten eller tjänsten vara skyddad från de vanligaste hoten mot IoT-enheter. Läs mer om kraven här.

3

När du har bekantat dig med anvisningarna, fyll i ansökningsblanketten som grundar sig på självvärdering här. De ifyllda ansökningarna sänds per e-post till tietoturvamerkki@traficom.fi

4

Sakkunniga vid Traficoms Cybersäkerhetscenter går igenom självvärderingsblanketten och kommenterar eventuella brister i apparatens säkerhet. Om uppgifterna på blanketten anses tillräckliga och uppfyller kraven går ansökningsprocessen vidare till testning och auditering.

5

För att Cybersäkerhetsmärket ska beviljas måste produkten eller tjänsten klara de gränssnittstest som krävs samt godkännas vid en auditering.

6

Till företaget som ansöker om märket skickas en sammanställning av de informationssäkerhetsbrister som framkommit vid testet av gränssnittet och vid auditeringen, om sådana hittats. Om bristerna lätt kan åtgärdas eller om det inte finns några brister, beviljas produkten eller tjänsten rätt att använda märket.

7

Efter att ha beviljats Cybersäkerhetsmärket kan företag använda märket för produkten eller tjänsten i fråga och i de marknadsförings- och kommunikationskanaler som gäller dessa. Produkten eller tjänsten läggs då till på sidan Cybersäkerhetsmärke.