Tillgänglighetsutlåtande om webbplatsen Tietoturvamerkki.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Tietoturvamerkki.fi.

Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A och AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

1. (WCAG 1.4.5) På vissa innehållssidor finns bilder som innehåller text som saknar beskrivande textalternativ.

2. (WCAG 1.3.1) I tjänsten finns tabellstrukturer där kolumnernas rubriker inte har angetts i koden.

3. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturerna i vissa PDF-dokument innehåller brister som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller).

Vi strävar efter att åtgärda bristerna under år 2019.